Your browser does not support JavaScript!

107學年度上完成Office365申請學生

 

一、學生登入帳號:hs學號@s365.hshs.chc.edu.tw,高一學生因課程需要全數自動申請帳號,其他自由申請者傳至個人信箱。

二、登入網址:微軟https://www.office.com/?auth=2或文興Office365資訊站,登入及取得相關使用資訊。

三、相關問題:(1)第一次使用帳密問題,高一請洽各班計概教師,自行申請學生請email至zzzzz520@hshs.chc.edu.tw協助處理。

編號

學生

編號

學生

編號

學生

編號

學生

編號

學生

1

107一弘陳彥o 

72

107高一仁張雅o

143

107高一和李東o

214

107高一忠顏子o

284

107高一愛許芷o

2

107二仁沈湘o

73

107高一仁許芝o

144

107高一和施圻o

215

107高一忠羅于o

285

107高一愛許芸o

3

107二孝張殷o

74

107高一仁陳彥o

145

107高一和洪御o

216

107高一忠籃畯o

286

107高一愛陳宛o

4

107二勇吳銘o

75

107高一仁陳瑩o

146

107高一和范瑀o

217

107高一忠蘇佑o

287

107高一愛陳政o

5

107二勇呂其o

76

107高一仁曾芸o

147

107高一和張依o

218

107高一忠蘇映o

288

107高一愛曾莕o

6

107二勇卓君o

77

107高一仁曾虹o

148

107高一和張瑋o

219

107高一信王汎o

289

107高一愛黃琪o

7

107二勇胡楚o

78

107高一仁黃苡o

149

107高一和許睿o

220

107高一信王宗o

290

107高一愛葉珈o

8

107二勇張維o

79

107高一仁黃雅o

150

107高一和陳宜o

221

107高一信王菀o

291

107高一愛葉逸o

9

107二勇陳亭o

80

107高一仁黃葳o

151

107高一和陳怡o

222

107高一信江芊o

292

107高一愛葉雅o

10

107二勇劉季o

81

107高一仁楊劼o

152

107高一和陳怡o

223

107高一信林沛o

293

107高一愛劉姵o

11

107二勇劉易o

82

107高一仁葉雅o

153

107高一和陳宥o

224

107高一信林芊o

294

107高一愛劉浩o

12

107二勇蔡承o

83

107高一仁詹原o

154

107高一和陳彥o

225

107高一信林俊o

295

107高一愛蔡欣o

13

107二勇鄭士o

84

107高一仁劉哲o

155

107高一和陳靖o

226

107高一信林品o

296

107高一愛盧建o

14

107二勇蕭廷o

85

107高一仁蔡旻o

156

107高一和陳嬿o

227

107高一信林耿o

297

107高一愛蕭鈺o

15

107二勇蕭宗o

86

107高一仁蔡欣o

157

107高一和黃政o

228

107高一信邱予o

298

107高一愛賴佳o

16

107二勇蕭睿o

87

107高一仁鄭佳o

158

107高一和黃茂o

229

107高一信邱巧o

299

107高一愛賴松o

17

107三愛方璽羽o

88

107高一仁盧家o

159

107高一和黃茂o

230

107高一信邱薏o

300

107高一愛賴駿o

18

107三愛施 易昕o

89

107高一仁蕭育o

160

107高一和楊梃o

231

107高一信翁識o

301

107高一愛謝芷o

19

107三愛范易o

90

107高一仁蕭菘o

161

107高一和楊琇o

232

107高一信張以o

302

107高一愛魏楚o

20

107三愛張芳o

91

107高一仁蕭新o

162

107高一和董祐o

233

107高一信曹茵o

303

107高一愛羅詩o

21

107三愛張舒o

92

107高一仁蕭鈺o

163

107高一和劉宇o

234

107高一信曹瑋o

304

107高一義王宜o

22

107三愛陳 巧o

93

107高一仁謝宇o

164

107高一和劉家o

235

107高一信曹瑛o

305

107高一義王萱o

23

107三愛陳 姿o

94

107高一孝王檜o

165

107高一和劉灃o

236

107高一信許銘o

306

107高一義江建o

24

107三愛黃 芷o

95

107高一孝王謙o

166

107高一和鄭丞o

237

107高一信陳芝o

307

107高一義江敏o

25

107三愛楊凱o

96

107高一孝江廣o

167

107高一和鄭思o

238

107高一信陳雨o

308

107高一義巫宜o

26

107三愛蔡郡o

97

107高一孝呂宜o

168

107高一和盧以o

239

107高一信陳冠o

309

107高一義李凱o

27

107三愛蕭子o

98

107高一孝林柏o

169

107高一和蕭亦o

240

107高一信陳博o

310

107高一義卓宏o

28

107三愛謝雅o

99

107高一孝林詩o

170

107高一和蕭翔o

241

107高一信彭少o

311

107高一義周彥o

29

107三愛顏廷o

100

107高一孝邱佳o

171

107高一和賴宣o

242

107高一信黃薈o

312

107高一義林宗o

30

107三愛騰o

101

107高一孝邱渝o

172

107高一和賴彥o

243

107高一信詹蕎o

313

107高一義林易o

31

107三義任怡o

102

107高一孝邱瑀o

173

107高一和賴彥o

244

107高一信賈淇o

314

107高一義邱鈺o

32

107三義任雅o

103

107高一孝施柏o

174

107高一和賴思o

245

107高一信廖偲o

315

107高一義柯姿o

33

107三義任瑀o

104

107高一孝高健o

175

107高一和賴韻o

246

107高一信趙垣o

316

107高一義康峻o

34

107三義邱紫o

105

107高一孝康紘o

176

107高一和謝承o

247

107高一信劉哲o

317

107高一義張巧o

35

107三義施怡o

106

107高一孝張有o

177

107高一和魏辰o

248

107高一信盧苡o

318

107高一義張芷o

36

107三義紀羽o

107

107高一孝張芷o

178

107高一忠石秉o

249

107高一信蕭中o

319

107高一義張庭o

37

107三義張乃o

108

107高一孝張彥o

179

107高一忠吳承o

250

107高一信蕭侑o

320

107高一義張竣o

38

107三義張心o

109

107高一孝張雅o

180

107高一忠吳相o

251

107高一信賴姵o

321

107高一義曹芳o

39

107三義張羽o

110

107高一孝許凱o

181

107高一忠吳懿o

252

107高一信賴虹o

322

107高一義梁元o

40

107三義張佩o

111

107高一孝許薰o

182

107高一忠李源o

253

107高一信賴家o

323

107高一義莊慧o

41

107三義張佳o

112

107高一孝陳水o

183

107高一忠李鳳o

254

107高一信謝育o

324

107高一義許鈞o

42

107三義張宜o

113

107高一孝陳芃o

184

107高一忠卓菖o

255

107高一信謝佳o

325

107高一義陳杰o

43

107三義張尚o

114

107高一孝陳宥o

185

107高一忠周安o

256

107高一信謝宜o

326

107高一義陳亭o

44

107三義張怡o

115

107高一孝陳柏o

186

107高一忠林欣o

257

107高一信羅庭o

327

107高一義陳品o

45

107三義張冠o

116

107高一孝陳科o

187

107高一忠林芳o

258

107高一愛王楷o

328

107高一義陳奕o

46

107三義張培o

117

107高一孝陳韋o

188

107高一忠林恩o

259

107高一愛石芷o

329

107高一義陳宥o

47

107三義張翊o

118

107高一孝陳逸o

189

107高一忠洪茲o

260

107高一愛吳宜o

330

107高一義陳煒o

48

107三義張琦o

119

107高一孝陳歷o

190

107高一忠張芷o

261

107高一愛李姿o

331

107高一義陳薪o

49

107三義張資o

120

107高一孝陳韻o

191

107高一忠張嫚o

262

107高一愛李建o

332

107高一義黃敏o

50

107三義曹靜o

121

107高一孝黃琇o

192

107高一忠曹書o

263

107高一愛李株o

333

107高一義黃紹o

51

107三義陳韋o

122

107高一孝黃凱o

193

107高一忠許云o

264

107高一愛周妍o

334

107高一義詹庭o

52

107三義劉彥o

123

107高一孝楊秉o

194

107高一忠許育o

265

107高一愛周裕o

335

107高一義廖奕o

53

107高一仁丁弘o

124

107高一孝楊茲o

195

107高一忠許焯o

266

107高一愛林育o

336

107高一義蒲尚o

54

107高一仁王苡o

125

107高一孝楊博o

196

107高一忠許程o

267

107高一愛林佳o

337

107高一義劉君o

55

107高一仁朱怡o

126

107高一孝楊學o

197

107高一忠許嘉o

268

107高一愛邱子o

338

107高一義劉庭o

56

107高一仁朱美o

127

107高一孝董欣o

198

107高一忠許馨o

269

107高一愛邱宇o

339

107高一義劉翰o

57

107高一仁江嘉o

128

107高一孝劉子o

199

107高一忠陳玟o

270

107高一愛柯沄o

340

107高一義蔡宗o

58

107高一仁呂昀o

129

107高一孝劉采o

200

107高一忠陳冠o

271

107高一愛洪芷o

341

107高一義蔡俊o

59

107高一仁巫鎧o

130

107高一孝蕭家o

201

107高一忠陳致o

272

107高一愛范睿o

342

107高一義鄭文o

60

107高一仁沈湘o

131

107高一孝蕭喬o

202

107高一忠陳婕o

273

107高一愛高子o

343

107高一義鄭宇o

61

107高一仁周傳o

132

107高一孝蕭瑜o

203

107高一忠黃若o

274

107高一愛張芸o

344

107高一義蕭勁o

62

107高一仁林沛o

133

107高一孝賴立o

204

107高一忠黃睿o

275

107高一愛張芸榛

345

107高一義蕭嘉o

63

107高一仁林羿o

134

107高一孝謝育o

205

107高一忠葉佩o

276

107高一愛張美o

346

107高一義賴宥o

64

107高一仁邱昱o

135

107高一孝謝芊o

206

107高一忠劉定o

277

107高一愛張婧o

347

107高一義賴桂o

65

107高一仁洪宴o

136

107高一孝謝宛o

207

107高一忠劉秉o

278

107高一愛張雅o

348

107高一義賴麒o

66

107高一仁張巧o

137

107高一孝魏千o

208

107高一忠劉家o

279

107高一愛張瀚o

349

107高二忠張宇o

67

107高一仁張育o

138

107高一孝羅怡o

209

107高一忠蔡昀o

280

107高一愛曹宸o

350

107高二愛葉睿o

68

107高一仁張育o

139

107高一孝籃士o

210

107高一忠鄭偉o

281

107高一愛曹裕o

351

107高三忠陳柏o

69

107高一仁張宜o

140

107高一和吳依o

211

107高一忠鄭鎔o

282

107高一愛莊喬o

352

107國二勇吳o

70

107高一仁張凱o

141

107高一和吳其o

212

107高一忠蕭和o

283

107高一愛許芫o

353

107葉 湘o

71

107高一仁張鈞o

142

107高一和巫筱o

213

107高一忠謝幸o

 

 

 

 

 

 

瀏覽數