Your browser does not support JavaScript!
 
   

Recent

數據載入中...
首頁 > TQC檢定成果
111年畢業生TQC檢定獎勵金得獎名單
學號 班級 座號 姓名 中打15字以上 英打15字以上 TQC WORD TQC EXCEL TQC VVT TQC 雲端 IC3 獎勵金
810023 高三忠 23 潘羿臻 V V     V 600
810054 高三孝 11 鄭郁蓁 V V     V 600
810077 高三孝 32 趙侑村 V     V V 600
810092 高三仁 19 王振有 V V     V 600
810100 高三仁 25 張凱翔 V V     V 600
810116 高三愛 01 王姿婷  V   V  V 600
810148 高三愛 34 呂曜任 V    V  V 600
810150 高三愛 37 范哲倫 V    V  V 600
810151 高三愛 38 曹秉煜 V V     V 600
810164 高三信 7 胡若妤 V V     V 600
810177 高三信 20 蕭茹尹 V V     V 600
810184 高三信 29 張文昇 V V     V 600
810194 高三信 36 游子瑋 V V V    V 600
810207 高三信 44 蘇煥皓 V V V     600
810212 高三義 02 吳佩怡 V  V  V  V 600
810160 高三義 03 李宜莉 V  V    V 600
810162 高三義 05 李品蓁 V  V    V 600
810214 高三義 06 李曉婷 V  V  V V  600
810166 高三義 07 張仁薰 V  V   V V 600
810222 高三義 10 陳韋婷 V  V  V  V 600
810086 高三義 11 陳庭宜 V  V  V  V 600
810171 高三義 16 黃怡綸 V  V   V V 600
810172 高三義 18 黃采妮 V  V   V V 600
810231 高三義 19 黃琪茵 V  V  V  V 600
810233 高三義 21 葛家彤 V  V  V  V 600
810239 高三義 25 丁彥棋 V  V  V   600
810240 高三義 26 尤偉丞 V  V  V  V 600
810182 高三義 27 林恒佑 V  V  V   600
810093 高三義 28 林鴻均 V  V  V  V 600
810243 高三義 29 柳緯謙 V  V  V  V 600
810244 高三義 30 洪富育 V  V  V  V 600
810183 高三義 31 范昆琦 V  V  V   600
810245 高三義 32 張佑豪   V  V  V 600
810191 高三義 33 陳宥宇 V  V  V  V 600
810104 高三義 34 陳建宏 V  V  V  V 600
810192 高三義 35 陳柏宇 V    V  V 600
810193 高三義 36 陳柏勛 V  V  V  V 600
810249 高三義 37 陳柏勳 V  V  V   600
810250 高三義 38 黃彥碩 V  V  V  V 600
810196 高三義 39 楊建楚 V  V  V  V 600
810197 高三義 40 楊博鈞 V  V  V  V 600
810202 高三義 41 劉境航 V  V  V  V 600
810205 高三義 44 賴琮傑 V  V  V   600
810282 高三義 48 粘紜蓁 V  V   V  600

 

瀏覽數